Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rentabottleplant

Op alle Overeenkomsten die Klant met Rentabottleplant aangaat en op alle diensten en/of producten van Rentabottleplant die Klant afneemt, zijn deze Voorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van Rentabottleplant, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst aan Klant elektronisch ter hand gesteld. Begrippen met een hoofdletter geschreven hebben de betekenis die daaraan in deze Voorwaarden wordt toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud.

 1. DEFINITIES
  1. Abonnement“: een Overeenkomst tussen Rentabottleplant en Klant voor het op periodieke basis gedurende langere tijd leveren door Rentabottleplant van één of meer al dan niet verschillende soorten producten, zoals planten, bijbehorende accessoires, en eventuele bijbehorende diensten, een en ander zoals nader overeengekomen per individuele Overeenkomst;
  2. Bedenktijd“: de in artikel 9.1 van de Voorwaarden bedoelde termijn;
  3. Rentabottleplant“: gevestigd aan de Wolfstraat 94 3513 SZ Utrecht, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer  62628577
  4. Klant“: de afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met Rentabottleplant een Overeenkomst aangaat;
  5. Overeenkomst“: iedere door Klant geaccepteerde of uitgevoerde van Rentabottleplant afkomstige offerte, iedere bestelling die Klant bij Rentabottleplant plaatst, of iedere andere overeenkomst die Klant aan Rentabottleplant bindt;
  6. Bedrijfs/persoonsgegevens“: alle Bedrijfs- of persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op Klant, met inbegrip van betalingsgegevens;
  7. Voorwaarden“: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;
  8. Website“: de website www.rentabottleplant.nl of andere website via welke Rentabottleplant haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan Klant.
 2. EEN ABONNEMENT BIJ RENTABOTTLEPLANT
  1. Contracteren met Rentabottleplant geschiedt uitsluitend op afstand. Tussen Rentabottleplant en Klant komt een Overeenkomst, al dan niet zijnde een Abonnement, tot stand via de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst, of kenbaar maakt een aanbieding of offerte van Rentabottleplant te accepteren.
  2. Om voor een Abonnement in aanmerking te komen, moet Klant:
   woonachtig zijn of bedrijfsvoering hebben in Nederland.
 3. VERPLICHTINGEN KLANT
  1. Bij het aangaan van een Overeenkomst is Klant verplicht om zijn of haar Bedrijfs/persoonsgegevens correct en naar waarheid op te geven aan Rentabottleplant en/of een partij die Rentabottleplant inschakelt ter uitvoering van de Overeenkomst. Klant dient de opgegeven Bedrijfs/persoonsgegevens te controleren alvorens het aangaan van de Overeenkomst te bevestigen.
  2. Klant dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die Rentabottleplant Klant verstrekt om toegang te kunnen verkrijgen tot (een account op) de Website. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Klant is jegens een ieder verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten over de inloggegevens en zal de inloggegevens op een veilige plaats bewaren. 
 4. PRIJS
  1. Klant is de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomt overeengekomen momenten.
  2. Rentabottleplant behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in de vorm van Abonnement aangeboden en nog te leveren producten tijdens de looptijd van het Abonnement te wijzigen, bijvoorbeeld met betrekking tot uitbreiding van de variëteit in producten en de dienstverlening (zoals het aantal bezorgdagen), waarbij Rentabottleplant Klant uiterlijk 14 dagen voordat een wijziging effect heeft zal informeren. 
  3. Klant zal bij een wijziging die resulteert in prijsverhoging gerechtigd zijn om de Overeenkomst binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Klant enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
  4. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 5. BETALING
  1. Voor de betaling kan Klant gebruik maken van de door Rentabottleplant op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden of na ontvangst van een factuur het verschuldigde bedrag over te maken.
  2. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk binnen 30 dagen nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
  3. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, is Rentabottleplant gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de Klant na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Rentabottleplant gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van Rentabottleplant voor de betreffende Klant te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Klant komen.
  4. Facturen en betalingsherinneringen worden door Rentabottleplant uitsluitend elektronisch aangeboden aan Klant. Hierbij zijn de door Klant verstrekte Persoonsgegevens leidend.
  5. Het door Rentabottleplant te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door Rentabottleplant te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige periode.
 6. KORTINGSCODES
 1. Rentabottleplant-kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor eigen commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is Klant niet toegestaan om persoonlijke kortingscodes te delen met voor Klant onbekende derden.
 2. Het is Klant niet toegestaan om de naam en het logo Rentabottleplant en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken in enige uiting of voor eigen commerciële doeleinden.
 3. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Rentabottleplant behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.
 4. ONDERBREKEN, OPZEGGEN OF WIJZIGEN VAN OVEREENKOMST DOOR KLANT
  1. Klant is gerechtigd om via de Website, schriftelijk of overige door Rentabottleplant ondersteunde kanalen (waaronder WhatsApp en telefoon), de Overeenkomst te allen tijde tijdelijk te onderbreken, te wijzigen of op te zeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn, dan wel de voor een bestelling relevante Bedrijfs/persoonsgegevens te wijzigen, vóór de eerstvolgende bezorging. 
  2. Voor bezorgingen die gepland staan hanteert Rentabottleplant uiterlijk 3 dagen voor de bezorgdag als moment waarbinnen Rentabottleplant de in artikel 7.1 bedoelde wijziging of mededeling van Klant moet hebben ontvangen en bevestigd.
 5. LEVERING, LEVERTIJD EN UITVOERING
  1. Rentabottleplant bezorgt overal in Nederland. 
  2. Levering geschiedt op het bij de bestelling door Klant opgegeven adres.
  3. Bezorging is alleen mogelijk op de door Rentabottleplant aangegeven dagen. Bezorgtijden zijn indicatief.
  4. Klant is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door Klant opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan is Klant in gebreke m.b.t. acceptatie. 
  5. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de Overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning van Klant of de door hem aangewezen derde te plaatsen. Klant geeft hiervoor toestemming. Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform de Overeenkomst, dan behoudt Rentabottleplant de eigendom totdat het koopbedrag volledig betaald is. 
  6. Rentabottleplant is gerechtig om ter uitvoering van een Overeenkomst derde partijen in te schakelen.
 6. HERROEPINGSRECHT EN RETOURNEREN
  1. Het uitgangspunt is dat bij de aankoop van producten op afstand, de Klant, indien Klant handelt als consument, een wettelijk herroepingsrecht toekomt. Het betekent dat Klant gerechtigd is om een Overeenkomst zonder opgaaf van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden (“Bedenktijd“). Hiervoor gelden belangrijke uitzonderingen.
  2. In afwijking van artikel 9.1, is wettelijk bepaald dat Klant geen herroepingsrecht toekomt bij: 
   1. de koop van producten die snel kunnen bederven of verouderen (zoals planten); en
   2. duidelijk volgens de specificaties van Klant vervaardigde producten die niet zijn geprefabriceerd en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Klant. 
  3. Het herroepingsrecht tijdens de Bedenktijd geldt dus alleen voor Overeenkomsten voor zover die betrekking hebben op eenmalige extra’s (zoals vazen) en waardebonnen, mits deze laatste ongebruikt zijn.
  4. Als het herroepingsrecht van toepassing is, gaat de Bedenktijd bij een Overeenkomst in op:
   1. de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het bestelde product heeft ontvangen; of
   2. de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen, indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of
   3. de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.
  5. In afwijking van het voorgaande gaat de Bedenktijd bij een Abonnement in op de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen in het kader van zijn of haar Abonnement. 
  6. Klant kan het herroepingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van het modelformulier dat beschikbaar is op de Website. 
  7. Tijdens de Bedenktijd dient Klant zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. Klant zal producten slechts mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij een product wenst te behouden. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal Klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de Bedenktijd aan Rentabottleplant retourneren conform de door Rentabottleplant gegeven instructies. 
  8. Het uitoefenen van het herroepingsrecht is voor Klant kosteloos, maar de kosten van retournering komen volledig voor rekening van Klant, tenzij Rentabottleplant Klant uitdrukkelijk heeft aangeboden een geleverd product zelf bij Klant op te (doen) halen.
  9. Indien Klant producten, die onder een Abonnement of Overeenkomst vallen die wordt herroepen tijdens de Bedenktijd, reeds heeft betaald, zal Rentabottleplant de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Klant terugbetalen.
 7. PRIVACY
  1. Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij Persoonsgegevens van de Klant. Rentabottleplant hanteert een online privacybeleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en de rechten die een Klant daarbij heeft.
 8. Garantie en aansprakelijkheid
  1. Voor zover wettelijk toegestaan is Rentabottleplant niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product.
  2. Rentabottleplant garandeert dat een door haar geleverde product geschikt is voor het doel waarvoor het op grond van de door Rentabottleplant verstrekte informatie bestemd is en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
  3. Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van een product die is ontstaan gedurende de Bedenktijd, als een behandeling van dat product door Klant verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
  4. Klant is aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.
  5. Rentabottleplant is wettelijk verplicht Klant eraan te herinnen dat Klant er recht op heeft dat een afgeleverd product voldoet aan de betreffende Overeenkomst.
 9. Wijziging VAN DEZE VOORWAARDEN
  1. Rentabottleplant behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zal Klant over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd.
  2. Indien de in artikel 12.1 bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door Rentabottleplant toegezegde prestatie inhoudt, zal Klant gerechtigd zijn de Overeenkomst op te zeggen voordat de betreffende wijziging jegens Klant effect verkrijgt.
  3. Het verdient aanbeveling voor Klant om de Website regelmatig te raadplegen om te borgen dat Klant op de hoogte is van de meest recente versie van de Voorwaarden. 
 10. ONTBINDING
  1. Indien de Klant zijn verplichtingen onder een Overeenkomst, bijvoorbeeld de betalingsverplichting, niet nakomt dan is Rentabottleplant gerechtigd om Klant middels een ingebrekestelling de gelegenheid te geven om binnen een door Rentabottleplant gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, en indien nakoming uitblijft, de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden.
  2. Rentabottleplant behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de Overeenkomst ook volledige vergoeding van alle schade, met inbegrip van incassokosten, op Klant te verhalen.
 11. OVERIGE BEPALINGEN
  1. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door Klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Rentabottleplant uitdrukkelijk zijn aanvaard.
  2. Andere algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor zover noodzakelijk wijst Rentabottleplant de toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Klant uitdrukkelijk van de hand.
  3. Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht of licentie van intellectuele-eigendomsrechten van Rentabottleplant ten gunste van Klant te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. Rentabottleplant behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.
  4. Een Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen door Klant niet worden overgedragen aan een derde zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Rentabottleplant .
  5. Rentabottleplant is gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder een Overeenkomst (deels) over te dragen aan een derde. Klant stemt hiermee in, welke instemming voor zover vereist tevens als medewerking kwalificeert. Een dergelijke overdracht tast de geldigheid van een Overeenkomst niet aan.
 12. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
  1. Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.